Four Column Speaker List

Bà Đậu Thúy Hà

Đồng sáng lập Công ty KidsOnline

Ông Phạm Quốc Hùng

Đồng sáng lập Clevai Math

Ông Nguyễn Ngọc Quế

Đồng sáng lập Công ty Edmicro

Ông Kim Ngọc Minh

Đồng sáng lập Toppy Education

ThS Hoàng Anh Đức

Giám đốc Trung tâm nghiên cứu phát triển giáo dục EdLab Asia

TS Lê Thống Nhất

Tổng Giám đốc tại Công ty CP Trường học lớn Việt Nam (BigSchool)

Three Column Speaker List

Bà Đậu Thúy Hà

Đồng sáng lập Công ty KidsOnline

Ông Phạm Quốc Hùng

Đồng sáng lập Clevai Math

Ông Nguyễn Ngọc Quế

Đồng sáng lập Công ty Edmicro

Ông Kim Ngọc Minh

Đồng sáng lập Toppy Education

ThS Hoàng Anh Đức

Giám đốc Trung tâm nghiên cứu phát triển giáo dục EdLab Asia

TS Lê Thống Nhất

Tổng Giám đốc tại Công ty CP Trường học lớn Việt Nam (BigSchool)